Forskningsanslag

Ur stiftelsens stadga:

dels: klinisk medicinsk vetenskaplig forskning vars huvudsakliga syfte skall vara att förbättra den åldrande människans fysiska livskvalitet.

I enlighet med donators, Felix Neubergh, önskan skall ”i första hand sådan klinisk medicinsk vetenskaplig forskning stödjas som bedrivs i Göteborgsområdet”.

Information och ansökningsblankett

Ansökan kan göras via webben här.

Följande bilagor ska inges för att ansökan ska behandlas:

  1. Ansökningsblankett, fullständigt ifylld
  2. CV
  3. Vetenskaplig återrapportering (om tidigare anslag erhållits)

Bidrag till kostnader för kongressresor o d beviljas endast i undantagsfall och endast vid framförande av eget föredrag eller poster rörande av stiftelsen stödda projekt.

Stiftelsen lämnar anslag endast för ett år i sänder. För projekt som löper över flera år söks anslag för ett år i taget. Stiftelsen omprövar eventuell tilldelning varje år.

Medel för sökandens egna lönekostnader beviljas inte.

Ansökningar tas emot mellan den 1 – 30 november.

Endast beviljade ansökningar meddelas i februari påföljande år.

Ofullständiga ansökningar och ansökningar inkomna under andra datum än föreskrivna behandlas inte.

Motivering till avslag meddelas inte.

Skicka inte in fler bilagor än de som efterfrågas.