Forskningsanslag

Ur stiftelsens stadga:

dels: klinisk medicinsk vetenskaplig forskning vars huvudsakliga syfte skall vara att förbättra den åldrande människans fysiska livskvalitet

I enlighet med donators, Felix Neubergh, önskan skall ”i första hand sådan klinisk medicinsk vetenskaplig forskning stödjas som bedrivs i Göteborgsområdet”

Information och ansökningsblankett

Ansökan kan göras via webben här.

Följande bilagor ska inges för att ansökan ska behandlas:

  1. Ansökningsblankett, fullständigt ifylld
  2. CV
  3. Vetenskaplig återrapportering (om tidigare anslag erhållits)

Bidrag till kostnader för kongressresor o d beviljas endast i undantagsfall och endast vid framförande av eget föredrag eller poster rörande av stiftelsen stödda projekt.

Stiftelsen lämnar anslag endast för ett år i sänder. För projekt som löper över flera år söks anslag för ett år i taget. Stiftelsen omprövar eventuell tilldelning varje år.

Medel för sökandens egna lönekostnader beviljas inte.

Sökande ska meddela sin institution om forskningsprojektet samt att ansökan skickats in.

Ansökningar tas emot mellan den 1 – 30 november.

Endast beviljade ansökningar meddelas i februari påföljande år.

Ofullständiga ansökningar och ansökningar inkomna under andra datum än föreskrivna behandlas inte.

Motivering till avslag meddelas inte.

Skicka inte in fler bilagor än de som efterfrågas.

Senast uppdaterad 21/6 2022