Forskningsanslag

Stiftelsens ändamål att dels främja: Klinisk medicinsk vetenskaplig forskning vars huvudsakliga syfte skall vara att förbättra den åldrande människans fysiska livskvalitet.

I enlighet med donators, Felix Neubergh, önskan skall i första hand sådan klinisk medicinsk vetenskaplig forskning stödjas som bedrivs i Göteborgsområdet med speciell inriktning att förbättra den åldrande människans fysiska livskvalitet.

Anvisningar till ansökan

Bidrag till kostnader för kongressresor o d beviljas endast i undantagsfall och endast vid framförande av eget föredrag eller poster rörande av stiftelsen stödda projekt.
Stiftelsen lämnar anslag endast för ett år i sänder. För projekt som löper över flera år söks anslag för ett år i taget. Stiftelsen omprövar eventuell tilldelning varje år.
Medel för sökandens egna lönekostnader beviljas inte.
Ansökan tillsammans med bilagor mottages enbart via detta formulär.
Ansökningsperioden är från den 1 oktober till den 30 november.
Besked om bidrag ges i februari påföljande år.

Följande handlingar skall inges vid ansökan:

  1. Ansökningsblankett, fullständigt ifylld
  2. CV
  3. Projektplan
  4. Vetenskaplig återrapportering (om tidigare anslag erhållits)

Fyll i ansökan noga och fullständigt. Kontrollera din ansökan innan du skickar den. Du kommer få en bekräftelse om att ansökan är mottagen För att ansökan ska behandlas ska bekräftelsen skrivas ut, skrivas under av sökande samt skrivas under av prefekt eller motsvarande.

Observera att det inte går att spara uppgifterna som anges i PDF-dokumentet. Skriv ut det ifyllda formuläret om du vill ha en kopia.