Behövande

Ur stiftelsens stadga:

Stiftelsen har till ändamål att främja

dels I Sverige boende barns eller ungdoms vård och uppfostran 

dels Vård och hjälp till i Sverige boende behövande ålderstigna, sjuka eller handikappade

Stiftelsen bör främst prioritera direkt, individuell hjälp före indirekt hjälp via hjälporganisationer


Information och ansökningsblankett

Ansökan kan göras via webben här eller genom att ladda ner ansökningsblanketten här.

Har du inte tillgång till dator kan du skicka in ett svarskuvert med din adress och frimärke till: Doktor Felix Neuberghs stiftelse, Erik Dahlbergsgatan 11 B, 411 26 Göteborg. Stiftelsen börjar skicka ut ansökningsblankett och information från den 1:a oktober.

Följande bilagor ska inges för att ansökan ska behandlas:

  1. Ansökningsblankett, fullständigt ifylld.
  2. Intyg från läkare och/eller kurator vilket tydligt styrker sökandes tillstånd/diagnos/situation och därför behov av stöd. Intyget ska vara utfärdat i år.
  3. Personbevis (fondansökan/stipendium), beställs från skatteverket och ska inte vara äldre än 6 månader.
  4. Kopia av senaste slutskattebesked.
  5. Vid ansökan till barn/ungdom under 18 år ska kopia av senaste självdeklarationen från vårdnadshavare skickas in.

Ansökningar tas emot mellan den 1 oktober – 30 november. 

Endast beviljade ansökningar meddelas med brev under februari påföljande år.

Beviljade bidrag ska redovisas senast 6 månader efter styrelsens beslut. I redovisningen ska kvitton och/eller intyg på kostnaden du haft för vilken du beviljats bidrag för skickas in med post.

Bidrag lämnas inte till ändamål som vid datum för styrelsens beslut redan är genomfört. 

Bidrag lämnas inte till att lösa skulder, lån, avbetalningar eller andra kostnader du har haft före styrelsens beslut.

Ofullständiga ansökningar och ansökningar inkomna under andra datum än föreskrivna behandlas inte. 

Motivering till avslag meddelas inte.

Skicka inte in fler bilagor än de som efterfrågas.

Skicka ingen post rekommenderad.

Stiftelsen har inga möjligheter att ta emot eller svara på mejl, redovisning av beviljade bidrag ska skickas in med post.

Beviljade ej utbetalda bidrag återinförs till stiftelsen vid årets utgång.

Senast uppdaterad 29/9 2023