Studerande

Ur stiftelsens stadga:

Stiftelsen har till ändamål att främja

dels I Sverige boende barn eller ungdoms vård och uppfostran och deras utbildning vid högskola, universitetet eller liknande officiell anstalt

Stiftelsen bör främst prioritera direkt, individuell hjälp före indirekt hjälp via hjälporganisationer

En övre åldersgräns är 25 år under innevarande år med företräde för sökande upp till 21 år.


Information och ansökningsblankett

Ansökan görs via webben här.

Följande bilagor ska inges för att ansökan ska behandlas:

  1. Ansökningsblankett, fullständigt ifylld.
  2. Antagningsbesked. Om antagningsbesked inte erhållits, bifoga bekräftelse av mottagen ansökan.
  3. Intyg från kursansvarig vid utbildningens huvudsäte om studier genomförs på annan ort eller land.
  4. Besked från CSN, besluts- och utbetalningsplan.
  5. Konstandsberäkning, fullständigt ifylld.
  6. Personbevis (studier), beställs från skatteverket och ska inte vara äldre än 6 månader.

Ansökningar tas emot mellan den 1 – 30 november. 

Endast beviljade ansökningar meddelas med brev under februari påföljande år.

Beviljade bidrag ska redovisas 6 månader efter styrelsens beslut. I redovisningen ska betyg och/eller studieintyg skickas in med post.

Bidrag lämnas inte till ändamål som vid datum för styrelsens beslut redan är genomfört. 

Bidrag lämnas inte till att lösa skulder, lån, avbetalningar eller andra kostnader du har haft före styrelsens beslut.

Bidrag beviljas endast för sådana kostnader som normalt ej täcks av studiebidrag eller studielån.

Ofullständiga ansökningar och ansökningar inkomna under andra datum än föreskrivna behandlas inte. 

Motivering till avslag meddelas inte.

Skicka inte in fler bilagor än de som efterfrågas.

Skicka ingen post rekommenderad.

Stiftelsen har inga möjligheter att ta emot eller svara på mail, redovisning av beviljade bidrag ska skickas in med post.

Beviljade ej utbetalda bidrag återinförs till stiftelsen vid årets utgång.

Senast uppdaterad 29/9 2023